آتشفشان ها

آتش درون

مستندی بر فعالیت های اکتشافی دو دانشمند که نهایتا جان خود را هنگام بررسی کوه های آتشفشانی ژاپن از دست دادند.
دو شنبه 9 بهمن 1402 ادامه...

زمین آتشفشانی

بیش از 1400 آتشفشان فعال در سراسر جهان تاکنون شناسایی شده اند.چه اتفاقی می افتد اگر همه آتشفشان های جهان در یک روز فوران کنند ؟
شنبه 9 بهمن 1400 ادامه...