افغانستان

چاووش - 14 آبان 1402

موضوع این برنامه چاووش : شعر افغانستان با حضور محمد کاظم کاظمی شاعر و محقق ادبی و سید احمد مدقق داستان نویس
یک شنبه 14 آبان 1402 ادامه...

مستند سرزمین زخم خورده

از دیار بامیان در فارسی میانه به نام بامیکان نام برده شده است - دوره کوشانیان ، طلایی ترین دوره تاریخی این سرزمین بوده است - این سرزمین زیبا در قلب افغانستان کنونی در دوره کوشانیان ، پایتخت آیینی و فرهنگی این شاهنشاهی بوده است.
پنج شنبه 7 بهمن 1400 ادامه...