گفتگوی علمی

راهنمای مسافران کهکشان - 11 دی

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «دکتر فرزان مومنی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ با موضوع جهان تلسکوپ‌ها از گالیله تا جیمزوب است. در بخش دیگر «حنانه امین‌پور» از شگفتی‌های آسمان شب خواهد گفت.
یک شنبه 12 دی 1400 ادامه...

راهنمای مسافران کهکشان - 4 دی 1400

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «دکتر فرزان مومنی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ با موضوع تلسکوپ جیمز وب و راز‌های کیهان است. در بخش دیگر «سعید مذهب» از شگفتی‌های آسمان شب خواهد گفت.
یک شنبه 5 دی 1400 ادامه...