تاریخ معاصر

دست اول - 12 اسفند 1401

موضوع: بررسی کودتای 3 اسفند از 3 منظر تحولات داخلی، منطقه ای و بین امللی، با اجرای مجید تفرشی، تاریخ پژوه
جمعه 12 اسفند 1401 ادامه...

داستان یک جدایی

نگاهی به قدرت سیاسی و تاریخی بریتانیا و افول تدریجی در طول تاریخ در اثر بروز حوادث مختلف سیاسی
جمعه 18 آذر 1401 ادامه...