سخنرانی

درس گفتار - 25 تیر 1402

جلسه 26 - علل عقب ماندگی و چگونگی جلوگیری از تخریب و عقب ماندگی ایران؛ استاد درس: پرفسور رفیع پور
یک شنبه 25 تیر 1402 ادامه...

درس گفتار - 21 تیر 1402

جلسه 23 - علل عقب ماندگی و چگونگی جلوگیری از تخریب و عقب ماندگی ایران؛ استاد درس: پرفسور رفیع پور
چهار شنبه 21 تیر 1402 ادامه...