شرح حال بزرگان و مشاهیر

همینگوی - قسمت ششم

همینگوی راهی جنگ می شود و در آنجا با مری ولش همسر چهارمش آشنا میشود . در سالهای آخر فکر می کند استعدادش را از دست داده و همین مسأله در نهایت منجر به خودکشی او می شود ...
شنبه 5 شهریور 1401 ادامه...

همینگوی - قسمت پنجم

همینگوی راهی جنگ می شود و در آنجا با مری ولش همسر چهارمش آشنا می شود . در سالهای آخر فکر میکند استعدادش را از دست داده و همین مسئله در نهایت منجر به خودکشی او می شود ...
چهار شنبه 2 شهریور 1401 ادامه...

همینگوی - قسمت سوم

آواتار - 1929 تا 1944 . در این قسمت زندگی ارنست همینگوی بین سالهای 1944-1929 مورد بررسی قرار میگیرد ...
سه شنبه 1 شهریور 1401 ادامه...