حقوقی

دادیار - 27 بهمن 1402

نگاهی به آخرین وضعیت طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی» با حضور محمدامین کیخای فرزانه، مدیرگروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه
جمعه 27 بهمن 1402 ادامه...

دادیار - 6 بهمن 1402

« سیاه و سفید مجازات های جایگزین حبس» با حضور حسین پورمند مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
جمعه 6 بهمن 1402 ادامه...