هنری

امتداد - 18 خرداد 1403

در این برنامه کارشناسان در مورد فیلم ماتریکس حاکمیت هوش مصنوعی در دنیا و خطرات بسیار جدی هوش مصنوعی برای انسان و جوامع صحبت می کنند
شنبه 19 خرداد 1403 ادامه...