علم و فناوری

نیم فاصله - 15 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت اول
سه شنبه 15 اسفند 1402 ادامه...