اجتماعی

نیم فاصله - 19 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت چهارم
شنبه 19 اسفند 1402 ادامه...

نیم فاصله - 17 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت سوم
پنج شنبه 17 اسفند 1402 ادامه...

نیم فاصله - 15 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت اول
سه شنبه 15 اسفند 1402 ادامه...