اجتماعی

مادرم ایران

گفتگو با معلمان و تعامل با نخبگان روستایی در خصوص مسائل و موضوعات کلان کشور بویژه آموزشی، اقتصادی و اجتماعی
شنبه 19 خرداد 1403 ادامه...

مادرم ایران - 19 خرداد 1403

برنامه اول از سری جدید؛ گفتگوی اینترنتی با دو معلم با موضوع مدارس تحول خواه در چهارچوب سند تحول در نظام آموزش و پرورش
شنبه 19 خرداد 1403 ادامه...

نیم فاصله - 15 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت اول
سه شنبه 15 اسفند 1402 ادامه...