اجتماعی

شیوه - 1 مهر 1401

موضوع: مساله گشت ارشاد، بحران های اجتماعی ایران؛ با حضور آقایان تقی آزاد برمکی و ابراهیم فیاضی
جمعه 1 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 30 شهریور 1401

موضوع: مساله گشت ارشاد، حکم رانی در حوزه فرهنگ؛ با حضور آقایان علی مطهری و علیرضا شجاعی زند
چهار شنبه 30 شهریور 1401 ادامه...