زمان پخش: هر روز 6 صبح

صهبای تسنیم

تفسیر سوره های قرآن توسط آیت ا.. جوادی آملی
تعداد بازدید 2744

در این دوره از برنامه تفسیر سوره های مبارکه طه و انبیا توسط آیت الله جوادی آملی انجام می شود. این برنامه هر روز ساعت 6 صبح پخش می شود و تکرار ندارد.

دسته بندی :

دانلود قسمت های صهبای تسنیم (آرشیو خودکار بی وقفه)

نام برنامه تاریخ پخش دانلود
صهبای تسنیم-سری نهم
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 6:13:57
صهبای تسنیم-سری نهم
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 6:16:13
صهبای تسنیم-سری نهم
سه شنبه 7 آذر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری نهم
دو شنبه 6 آذر 1402 - 6:15:34
صهبای تسنیم-سری نهم
یک شنبه 5 آذر 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری نهم
شنبه 4 آذر 1402 - 6:12:28
صهبای تسنیم-سری نهم
جمعه 3 آذر 1402 - 6:13:59
صهبای تسنیم-سری نهم
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری نهم
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 6:13:16
صهبای تسنیم-سری نهم
سه شنبه 30 آبان 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری نهم
دو شنبه 29 آبان 1402 - 6:14:40
صهبای تسنیم-سری نهم
یک شنبه 28 آبان 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری نهم
شنبه 27 آبان 1402 - 6:15:42
صهبای تسنیم-سری نهم
جمعه 26 آبان 1402 - 6:3:47
صهبای تسنیم-سری نهم
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 6:12:26
صهبای تسنیم-سری نهم
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 6:14:16
صهبای تسنیم-سری نهم
سه شنبه 23 آبان 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری نهم
دو شنبه 22 آبان 1402 - 6:14:16
صهبای تسنیم-سری نهم
یک شنبه 21 آبان 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری نهم
شنبه 20 آبان 1402 - 6:5:25
صهبای تسنیم-سری نهم
جمعه 19 آبان 1402 - 6:13:57
صهبای تسنیم-سری هشتم
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 6:2:17
صهبای تسنیم-سری هشتم
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 6:3:8
صهبای تسنیم-سری هشتم
سه شنبه 16 آبان 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری هشتم
دو شنبه 15 آبان 1402 - 6:2:13
صهبای تسنیم-سری هشتم
یک شنبه 14 آبان 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری هشتم
شنبه 13 آبان 1402 - 6:14:48
صهبای تسنیم-سری هشتم
جمعه 12 آبان 1402 - 6:2:47
صهبای تسنیم-سری هشتم
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری هشتم
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 6:14:48
صهبای تسنیم-سری هشتم
سه شنبه 9 آبان 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم-سری هشتم
دو شنبه 8 آبان 1402 - 6:12:28
صهبای تسنیم-سری هشتم
یک شنبه 7 آبان 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری هشتم
شنبه 6 آبان 1402 - 6:13:50
صهبای تسنیم (سری هشتم)
جمعه 5 آبان 1402 - 6:13:29
صهبای تسنیم (سری هشتم)
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 6:14:12
صهبای تسنیم- سری هشتم
سه شنبه 2 آبان 1402 - 6:14:53
صهبای تسنیم- سری هشتم
دو شنبه 1 آبان 1402 - 6:16:13
صهبای تسنیم- سری هشتم
یک شنبه 30 مهر 1402 - 6:11:42
صهبای تسنیم- سری هشتم
شنبه 29 مهر 1402 - 6:12:29
صهبای تسنیم - سری هشتم
جمعه 28 مهر 1402 - 6:3:9
صهبای تسنیم - سری هشتم
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم - سری هشتم
سه شنبه 25 مهر 1402 - 6:14:47
صهبای تسنیم - سری هشتم
دو شنبه 24 مهر 1402 - 6:2:57
صهبای تسنیم - سری هشتم
یک شنبه 23 مهر 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم - سری هشتم
شنبه 22 مهر 1402 - 6:15:1
صهبای تسنیم-سری هشتم
جمعه 21 مهر 1402 - 6:13:43
صهبای تسنیم-سری هشتم
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 6:13:26
صهبای تسنیم-سری هشتم
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 6:14:51
صهبای تسنیم-سری هشتم
سه شنبه 18 مهر 1402 - 6:15:44
صهبای تسنیم-سری هشتم
دو شنبه 17 مهر 1402 - 6:15:20
صهبای تسنیم-سری هشتم
یک شنبه 16 مهر 1402 - 6:12:36
صهبای تسنیم-سری هشتم
شنبه 15 مهر 1402 - 6:1:56
صهبای تسنیم-سری هشتم
جمعه 14 مهر 1402 - 6:9:31
صهبای تسنیم -سری هشتم
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 6:8:5
صهبای تسنیم -سری هشتم
سه شنبه 11 مهر 1402 - 6:12:25
صهبای تسنیم -سری هشتم
دو شنبه 10 مهر 1402 - 6:4:3
صهبای تسنیم -سری هشتم
یک شنبه 9 مهر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم -سری هشتم
شنبه 8 مهر 1402 - 6:2:55
صهبای تسنیم - سری هشتم
جمعه 7 مهر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم - سری هشتم
جمعه 7 مهر 1402 - 6:2:3
صهبای تسنیم - سری هشتم
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 6:4:3
صهبای تسنیم - سری هشتم
سه شنبه 4 مهر 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم - سری هشتم
دو شنبه 3 مهر 1402 - 6:5:14
صهبای تسنیم - سری هشتم
یک شنبه 2 مهر 1402 - 6:13:5
صهبای تسنیم - سری هشتم
شنبه 1 مهر 1402 - 6:2:12
صهبای تسنیم - سری هشتم
جمعه 31 شهریور 1402 - 6:17:1
صهبای تسنیم - سری هشتم
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 6:13:53
صهبای تسنیم - سری هشتم
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 6:14:34
صهبای تسنیم - سری هشتم
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 6:11:42
صهبای تسنیم - سری هشتم
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 6:16:45
صهبای تسنیم - سری هشتم
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 6:11:42
صهبای تسنیم - سری هشتم
شنبه 25 شهریور 1402 - 6:14:29
صهبای تسنیم-سری هشتم
جمعه 24 شهریور 1402 - 6:15:31
صهبای تسنیم-سری هشتم
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 6:16:2
صهبای تسنیم-سری هشتم
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 6:13:40
صهبای تسنیم- سری هفتم
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 6:13:54
صهبای تسنیم- سری هفتم
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 6:13:49
صهبای تسنیم- سری هفتم
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 6:18:48
صهبای تسنیم- سری هفتم
شنبه 18 شهریور 1402 - 6:2:20
صهبای تسنیم-سری هفتم
جمعه 17 شهریور 1402 - 6:14:36
صهبای تسنیم-سری هفتم
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 6:15:16
صهبای تسنیم-سری هفتم
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 6:9:52
صهبای تسنیم-سری هفتم
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 6:9:18
صهبای تسنیم-سری هفتم
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 6:2:3
صهبای تسنیم-سری هفتم
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 6:8:39
صهبای تسنیم-سری هفتم
شنبه 11 شهریور 1402 - 6:4:57
صهبای تسنیم-سری هفتم
جمعه 10 شهریور 1402 - 6:14:48
صهبای تسنیم-سری هفتم
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 6:3:25
صهبای تسنیم-سری هفتم
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 6:4:32
صهبای تسنیم-سری هفتم
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 6:13:36
صهبای تسنیم-سری هفتم
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 6:16:8
صهبای تسنیم-سری هفتم
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 6:14:10
صهبای تسنیم-سری هفتم
شنبه 4 شهریور 1402 - 6:7:53
صهبای تسنیم-سری هفتم
جمعه 3 شهریور 1402 - 6:17:32
صهبای تسنیم-سری هفتم
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 6:14:12
صهبای تسنیم-سری هفتم
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 6:5:29
صهبای تسنیم-سری هفتم
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 6:16:36
صهبای تسنیم-سری هفتم
شنبه 28 مرداد 1402 - 6:8:27
صهبای تسنیم-سری هفتم
جمعه 27 مرداد 1402 - 6:15:32
صهبای تسنیم-سری هفتم
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 6:15:23
صهبای تسنیم-سری هفتم
سه شنبه 13 تیر 1402 - 6:14:42
صهبای تسنیم-سری هفتم
دو شنبه 12 تیر 1402 - 6:17:44
صهبای تسنیم-سری هفتم
یک شنبه 11 تیر 1402 - 6:14:10
صهبای تسنیم-سری هفتم
شنبه 10 تیر 1402 - 6:9:30
صهبای تسنیم -سری هفتم
جمعه 9 تیر 1402 - 6:16:21
صهبای تسنیم -سری هفتم
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 6:14:12
صهبای تسنیم -سری هفتم
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 6:12:34
صهبای تسنیم -سری هفتم
سه شنبه 6 تیر 1402 - 6:14:42
صهبای تسنیم -سری هفتم
دو شنبه 5 تیر 1402 - 6:16:27
صهبای تسنیم -سری هفتم
یک شنبه 4 تیر 1402 - 6:14:3
صهبای تسنیم -سری هفتم
شنبه 3 تیر 1402 - 6:3:25
صهبای تسنیم- سری هفتم
جمعه 2 تیر 1402 - 6:16:44
صهبای تسنیم- سری هفتم
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 6:14:12
صهبای تسنیم- سری هفتم
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 6:13:44
صهبای تسنیم- سری هفتم
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 6:14:12
صهبای تسنیم- سری هفتم
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 6:14:18
صهبای تسنیم- سری هفتم
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 6:13:55
صهبای تسنیم- سری هفتم
شنبه 27 خرداد 1402 - 6:15:18
صهبای تسنبم -سری هفتم
جمعه 26 خرداد 1402 - 6:13:42
صهبای تسنبم -سری هفتم
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 6:14:12
صهبای تسنبم -سری هفتم
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 6:14:22
صهبای تسنبم -سری هفتم
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 6:15:10
صهبای تسنبم -سری هفتم
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 6:14:54
صهبای تسنبم -سری هفتم
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 6:14:3
صهبای تسنبم -سری هفتم
شنبه 20 خرداد 1402 - 6:12:12
صهبای تسنبم
جمعه 19 خرداد 1402 - 6:15:31
صهبای تسنبم
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 6:14:32
صهبای تسنبم
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 6:16:56
صهبای تسنبم
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 6:13:53
صهبای تسنبم
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 6:20:30
صهبای تسنیم - سری هفتم
شنبه 13 خرداد 1402 - 6:1:19
صهبای تسنیم - سری هفتم
جمعه 12 خرداد 1402 - 6:11:17
صهبای تسنیم - سری هفتم
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 6:13:42
صهبای تسنیم - سری هفتم
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 6:13:15
صهبای تسنیم - سری هفتم
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 6:12:22
صهبای تسنیم - سری هفتم
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 6:13:4
صهبای تسنیم - سری هفتم
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 6:12:22
صهبای تسنیم - سری هفتم
شنبه 6 خرداد 1402 - 6:10:45
صهبای تسنیم - سری هفتم
جمعه 5 خرداد 1402 - 6:3:56
صهبای تسنیم - سری هفتم
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 6:13:38
صهبای تسنیم - سری هفتم
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 6:14:42
صهبای تسنیم - سری هفتم
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم - سری هفتم
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 6:15:10
صهبای تسنیم(سری هفتم)
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم(سری هفتم)
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 6:19:38
صهبای تسنیم (سری هفتم)
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 6:20:11
صهبای تسنیم (سری هفتم)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 6:14:3
صهبای تسنیم (سری هفتم)
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 6:14:4
صهبای تسنیم (سری هفتم)
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 6:19:0
صهبای تسنیم (سری هفتم)
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 6:5:4
صهبای تسنیم (سری ششم)
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 6:13:47
صهبای تسنیم (سری ششم)
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 6:16:0
صهبای تسنیم (سری ششم)
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 6:14:56
صهبای تسنیم (سری ششم)
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 6:14:23
صهبای تسنیم- سری ششم
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 6:13:45
صهبای تسنیم- سری ششم
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم- سری ششم
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 6:14:13
صهبای تسنیم- سری ششم
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 6:13:40
صهبای تسنیم- سری ششم
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 6:4:3
صهبای تسنیم (سری ششم)
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 6:17:49
صهبای تسنیم (سری ششم)
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 6:13:40
صهبای تسنیم (سری ششم)
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 6:5:35
صهبای تسنیم (سری ششم)
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 6:12:12
صهبای تسنیم (سری ششم)
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 6:15:1
صهبای تسنیم (سری ششم)
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 6:15:20
صهبای تسنیم (سری ششم)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 6:14:22
صهبای تسنیم (سری ششم)
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 6:13:15
صهبای تسنیم (سری ششم)
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 6:16:12
صهبای تسنیم (سری ششم)
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 6:14:0

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها