چند رسانه ای

تجربه میلیون ها بار خفگی

عباس واعظی در یکی از مراحلی که در حین تجربه نزدیک به مرگ خود می گذراند از عذاب خفگی که هزاران شاید میلیونها بار تکرار شد، تعریف میکند.
دو شنبه 5 اردیبهشت 1401 ادامه...