سخنرانی آیت الله مصباح یزدی

سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی هر روز صبح ساعت 6:10 از شبکه چهار
تعداد بازدید 5189

دانلود قسمت های سخنرانی آیت الله مصباح یزدی (آرشیو خودکار بی وقفه)

نام برنامه تاریخ پخش دانلود
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 6:14:59
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 6:13:33
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 6:14:55
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 6:14:12
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 27 اسفند 1401 - 6:14:58
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 26 اسفند 1401 - 6:18:8
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 6:13:57
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 6:14:54
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 6:14:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 6:7:23
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 6:13:23
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 20 اسفند 1401 - 6:16:11
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 19 اسفند 1401 - 6:12:2
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 6:13:57
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 6:13:49
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 6:14:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 6:14:1
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 6:11:47
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 13 اسفند 1401 - 6:15:44
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 12 اسفند 1401 - 6:11:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 6:14:13
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 6:12:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 6:14:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 6:14:41
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 6:11:28
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 6 اسفند 1401 - 6:14:25
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 5 اسفند 1401 - 6:3:38
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 6:14:3
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 6:14:27
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 6:14:52
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 6:13:22
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 6:14:12
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 29 بهمن 1401 - 6:3:28
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 6:3:41
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 6:13:13
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 6:14:50
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 6:14:24
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 22 بهمن 1401 - 6:4:18
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 21 بهمن 1401 - 6:16:49
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 6:14:49
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 6:15:4
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 6:14:22
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 6:15:12
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 6:13:43
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 1 بهمن 1401 - 6:13:25
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 30 دی 1401 - 6:3:45
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 6:14:24
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 6:13:18
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 27 دی 1401 - 6:14:54
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 26 دی 1401 - 6:12:23
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 25 دی 1401 - 6:14:11
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 24 دی 1401 - 6:5:56
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 23 دی 1401 - 6:3:47
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 6:12:32
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 21 دی 1401 - 6:14:8
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 20 دی 1401 - 6:14:32
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 6:5:22
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 18 دی 1401 - 6:14:31
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 17 دی 1401 - 6:16:17
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 16 دی 1401 - 6:6:56
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 6:12:32
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 6:12:32
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 6:13:55
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 6:13:55
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 13 دی 1401 - 6:6:22
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 12 دی 1401 - 6:4:50
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 11 دی 1401 - 6:12:32
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 10 دی 1401 - 6:14:5
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 9 دی 1401 - 6:14:49
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 6:13:1
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 6:13:2
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 6 دی 1401 - 6:11:30
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 5 دی 1401 - 6:13:46
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 4 دی 1401 - 6:12:2
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
شنبه 3 دی 1401 - 6:15:1
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
شنبه 3 دی 1401 - 6:15:1
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
جمعه 2 دی 1401 - 6:14:42
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
جمعه 2 دی 1401 - 6:14:42
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
پنج شنبه 1 دی 1401 - 6:14:13
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 6:13:41
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
سه شنبه 29 آذر 1401 - 6:14:13
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
دو شنبه 28 آذر 1401 - 6:15:24
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
یک شنبه 27 آذر 1401 - 6:14:11
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی-شرح خطبه فدکیه
شنبه 26 آذر 1401 - 6:13:53
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 6:14:50
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
سه شنبه 22 آذر 1401 - 6:14:13
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
دو شنبه 21 آذر 1401 - 6:2:50
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
یک شنبه 20 آذر 1401 - 6:13:45
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
شنبه 19 آذر 1401 - 6:13:39
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 18 آذر 1401 - 6:13:38
سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
جمعه 18 آذر 1401 - 6:12:44

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها