تاریخی

ماجرا؛ ماجرای رضاخان

این فصل از ماجرا مقطع تاریخی حضور متفقین در ایران تا سقوط رضاخان را با حضور پژوهشگران این حوزه بررسی می کند.
چهار شنبه 1 شهریور 1402 ادامه...

ماجرا؛ فصل قیام

این فصل از ماجرا با عنوان فصل قیام در گفتگو با مهمانان برنامه اسناد تاریخی و مستندات قیام سیدالشهدا علیه السلام را واکاوی می کند.
دو شنبه 26 تیر 1402 ادامه...

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به روایت وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
جمعه 11 آذر 1401 ادامه...

ماجرا

برنامه گفتگو محور ماجرا درنگی است بر وقایع تاریخی اسلام و ایران که به مقاطع حساس و مهم در بستر تاریخ می پردازد.
یک شنبه 20 شهریور 1401 ادامه...

برسد به دست فردا

شامل بخشهایی نظیر قدم زدن در تاریخ ایران، نامه ای به قرن بعد، صداهای گمشده، صدسال شعر فارسی و ...
شنبه 24 اردیبهشت 1401 ادامه...

روایت سپید

گفتگو با مفاخر پزشکی به تاریخ نظام سلامت در ایران در برنامه روایت سپید
دو شنبه 6 دی 1400 ادامه...