پزشکان و کارشناسان شبکه چهار سیما

 

تلفن تماس رشته تخصصی نام کارشناس  

22269066

روانشناس

دکتررئوفه قیومی

1

88052052-3

روانشناس

دکتر علی بابایی زاد

2

88884006

روانشناس

دکتر هادی معتمدی

3

7- 22729681

روانشناس

دکتر خسرو حمزه

4
       
       
  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved