موشن گرافی

ویتامین D چگونه جذب می شود.

از انواع ویتامین ِD خورشید تنها باعث ویتامین D3 می شود. پوست بر اساس میزان نیاز به این ویتامین رنگ خود را در طی هزاران سال تطبیق داده است.
دو شنبه 9 اسفند 1400 ادامه...