مناظره هفته

زاویه؛ «مخاطرات اندیشه ورزی در علوم انسانی» - 17 شهریور

در این قسمت دکتر سید جواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر احمد رهدار (عضو هیئت علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم) درباره‌ی «مخاطرات اندیشه ورزی در علوم انسانی» گفتگو می کنند.
پنج شنبه 18 شهریور 1400 ادامه...