خیانت و شوخی های جنسی، سوژه ی اصلی فیلم های ایرانی

سیزدهمین برنامه‌ی ققنوس با مقدمه‌ی اکبر نبوی در مورد در هم تنیدگی جامعه و خانواده در دنیای امروز آغاز شد و او از این مقدمه برای آماده ساختن ذهن بینندگان برای ورود به موضوع برنامه بهره جست. گفتنی است که سینما، زن و خانواده موضوع برنامه‌ی شب گذشته بود و نبوی با دکتر محمد تقی کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، در رابطه با موضوع مذکور به گفتگو نشست.

شنبه 28 بهمن 1396 - 12:50:44ادامه...
خیانت و شوخی های جنسی، سوژه ی اصلی فیلم های ایرانی
>> > ... 76 77 78 79 80  ... < <<