باید برای ترجمه ی کتاب کودک چارچوب و قاعده داشته باشیم / ترویج زندگی غرب ،تخریب فرهنگ ما

مهمان برنامه ی «شب روایت» گفت :ترجمه یک امر لازمی است که در همه جای جهان وجود دارد اما مشکل این است که چارچوب و منظومه ی فکری برای نشر کودک تعریف نشده است و بیشتر این کتابهای ترجمه روایت زندگی غرب است و نتیجه اش تخریب فرهنگ ما است.

چهار شنبه 17 مهر 1398 - 11:53:13ادامه...
باید برای  ترجمه ی کتاب کودک چارچوب و قاعده داشته باشیم /  ترویج زندگی غرب ،تخریب فرهنگ ما
>> > ... 6 7 8 9 10  ... < <<