گروه فرهنگی اجتماعی و اقتصاد

    

گروه اقتصاد

گروه فرهنگی اجتماعی و اقتصاد از شبكه چهار جهت تهیه برنامه در قالب های متنوع برای بررسی , پاسخگویی , گفتگو و نقد تخصصی موضمعات و مسایل اقتصادی جامعه و نیز تبیین نظام اقتصادی اسلام در سطح نیازهای تخصصی مخاطبان خاص بر پا شده است. 

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved