چهار سوی علم

چهارسوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی مانند جانوران، پزشکی، هوا فضا، دیجیتال و ... شنبه و دوشنبه ساعت 21 از شبکه چهار سیما پخش می شود.
چهار شنبه 18 مرداد 1396 ادامه...